مجازات خیانت در امانت
هرکس عمداً درختی را طبق بند ۱ قانون توسعه فضای سبز قطع یا از بین ببرد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. سه میلیون هجده را می توان تحمیل کرد. میلیون ریال جریمه خواهد شد.