ما همراه خود در نظر گرفته شده دریافت کرد به مسابقات قهرمانی آسیا آمدیم


به آگاه فانئوس،

فاطمه محمد خانی پس اجتناب کرده اند پیروزی گروه سراسری هندبال بانوان مقابل سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید قهرمانی آسیا ذکر شد: گیمرها من می خواهم اجتناب کرده اند ابتدا ورزشی را مدیریت کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیروز شدند. ما در نهایت این مسابقات توانستیم برای اولین بار با بیرون باخت مقام اول آسیا را کسب کنیم.

معلم گروه سراسری هندبال خانم ها یکپارچه داد: بازیکنانم اجتناب کرده اند ابتدای ورزش همراه خود روانشناختی دریافت کرد وارد پایین شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز توانستند مزد زحمات شخصی را بگیرند. اردوهای منظمی داشتیم کدام ممکن است در نتیجه توافق ۸ سطح ای شد.

محمد خانی به آمادگی گیمرها مراقبت از جام جهانی ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: پس اجتناب کرده اند این مسابقات باید اردوهای گروه سراسری را یکپارچه دهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای جام جهانی کنار هم قرار دادن شویم. اجتناب کرده اند این به بعد باید این سیستم ریزی را آغاز کنیم به همان اندازه گیمرها کنار هم قرار دادن باشند.

وی یکپارچه داد: در نهایت جا دارد اجتناب کرده اند باکدل رئیس فدراسیون هندبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم دهقانی معاون رئیس بانوان فدراسیون هندبال برای حمایت اجتناب کرده اند خانم ها تشکر کنم. علاوه بر این باید اجتناب کرده اند آقای اکبرآبادی سرپرست فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانم رضائیان تشکر کنم کدام ممکن است برای کنار هم قرار دادن سازی این گروه مشکل کشیدند. شاگردانم مقام اول آسیا را شناخته شده به عنوان سفر به افراد ایران تقدیم می کنند.

انتهای پیام