لوی څارنوالی: در گزارش های ارسالی ولسی جرگه به ​​ولسی جرگه جرایم مشخص نیستاین امکان برای وکلا وجود دارد که به موضوعی از دید نماینده خود نگاه کنند و تخلفات را قابل پیگیری بدانند. اما وقتی گزارشی در دادگاه رسیدگی می‌شود، قاضی باید عملی را که در گزارش آمده است، طبق قانون اعمال کند و هر جا که طبق قانون جرم تلقی شود، می‌تواند تصمیم بگیرد.