لوگوی مفصل + تصویر صندوق جهانی حیات وحشبنیاد جهانی حفاظت از حیات وحش (GWC) برای حفظ تنوع زیستی سیاره و حفاظت از گونه های در معرض خطر با حفظ مناطق وحشی و بکر این سیاره تلاش می کند. روی صورت ببر دو دست قابل تشخیص است که نشانه مراقبت و محافظت است. به غیر از این، می توانید حیوانات دیگری را نیز در اینجا پیدا کنید.