قطع سیستم تلفن برای پاسخگویی به سوالات یارانه ای
در پایان تفاهم نامه با وزارت کار و امور اجتماعی، موسسه خیریه رعد الغدیر برای پاسخگویی به سوالات یارانه مردم برای ساخت سامانه تلفنی با کمک معلولان منصوب شد و وزارت کار همچنین با آن الزام به پرداخت دستمزد و بیمه کارگران (معلولان شاغل به عنوان اپراتور).