قسمت جدید عصر ایران: "او که بود و چه کرد؟"
شلیک تپانچه «گاوریلو پرینسیپ» آتش جنگ جهانی اول را برانگیخت. شخصی به نام احمد رشیدی مطلق در روزنامه مقاله ای نوشت و تاریخ ایران را تغییر داد. مارکس سعی کرد جلوی ظلم سرمایه داری را بگیرد، اما در دولت های مارکسیستی قرن بیستم، راه را برای مرگ صد میلیون نفر هموار کرد.