قدرت نظامی یا «تعارف به تجاوز» ؟ | چرا ایران باید «موشک بالستیک» داشته باشد؟
فراموش نکنیم که نیروی هوایی ایران به دلیل تحریم ها، از داشتن جنگنده ها و بمب افکن هایی که همسایگان دارند محروم است و ناگزیر بخش مهمی از این خلأ با ارتقای توان موشکی جبران شده است… ما در خاورمیانه ای زندگی می کنیم که جنگ و ناامنی بخشی جدایی ناپذیر از تاریخ معاصرش یوده است. همسایگان و هم منطقه ای هایی هم داریم که عمدتاً یا رقیب اند یا دشمن.