فینال آمار قربانیان به کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان آن روی زمین
هند همراه خود بیش اجتناب کرده اند ۵۱۶۰۰۰ مبتلا، سومین ملت جهان همراه خود بیشترین انواع نابودی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند عروق کرونر است.