فیروزآباد هر در یک روز واحد روز کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند ۲۰۰۰ مسافر نوروزی است.


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند فیروزآباد، درنا شهبازی در این زمان در ترکیبی خبرنگاران تصدیق شد: فیروزآباد پس اجتناب کرده اند ۲ سال پذیرای مسافران نوروزی امسال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود جلساتی کدام ممکن است در اسفند ماه داشتیم اقداماتی به پایان رسید به همان اندازه بتوانیم پذیرایی صحیح اجتناب کرده اند مسافران داشته باشیم.

وی اظهار داشت: تمامی امکانات اقامتی کنار هم قرار دادن پذیرایی اجتناب کرده اند مسافران هستند.

رئیس اداره میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری فیروزآباد همراه خود دقیق اینکه قابلیت پذیرش مسافران روزانه ۲۰۰۰ نفر است، اظهار داشت: امکانات گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقامتگاه ها کنار هم قرار دادن حاضر شرکت ها به مسافران هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های شرکت ها رسان نیز برای ادغام کردن می شوند.

شهبازی اظهار داشت: {در این} راستا ۱۲۰ گروه کنار هم قرار دادن اسکان مسافران نوروزی {در این} شهرستان موجود است.

وی همراه خود دقیق اینکه مجموعه شرکت ها رسان فضای مناسبی را برای سفرها فراهم کردند، اظهار داشت: شهرداری برای میزبانی اجتناب کرده اند تمهیدات ستاد تسهیلات نوروزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این جزئیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل آرایی های درجه شهر در مکان مناسبی قرار دارد.

دبیر ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان فیروزآباد دقیق کرد: فیروزآباد همراه خود از گرفتن ۱۰۷ تأثیر تاریخی گزارش سراسری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ تأثیر تاریخی گزارش جهانی حدود نیمی اجتناب کرده اند آثار تاریخی گزارش جهانی استان را در اختیار دارد.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای مطبوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتدل شهرستان، بیش اجتناب کرده اند ۹۰ جاذبه گردشگری خالص تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به گزارش رسیده است کدام ممکن است می توان اظهار داشت این شهرستان یکی اجتناب کرده اند جالب ترین شهرهای ملت است.

شهبازی علاوه بر این همراه خود تاکید بر نظارت بر ایده ها امنیت در پروازهای نوروزی خاطرنشان کرد: اقدامات مناسبی برای کاهش تصادفات در بزرگراه ها {انجام شده} است با این حال امیدواریم رانندگان نیز مراقب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار باشند.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید