فعالیت آمبولانس ها پس از صدور مجوز باغ نصی امکان پذیر می شود
به زودی با دعوت از نمایندگان خودروسازان و چندین آمبولانس وابسته به اتحادیه های صنفی آنها، مقدمات اخذ مدارک برای صدور مجوز برای خودروهای فرعی و از ابتدای مهرماه بدون تردد خودروهای اورژانسی فراهم شد. از گواهینامه خودروی جانبی اجتناب خواهد شد.