فرمانده سپاه علت «حرکت کند روس ها در جنگ اوکراین» را ارزیابی می کند.
اگر به شهرک های جداگانه تکیه کنید، در روزهای اولیه جنگ، پشتیبانی خود را از دست داده اید، بنابراین امروز کل ارتش آماده تقسیم است. مفهوم این مدل این است که ما به تحرک نیاز داریم، بنابراین سرعت و تحرک در سیستم های آماده لحاظ می شود.