فرصت یک ماهه برای پرداخت مالیات میلیاردی خودرو
مالکان خودروهای مذکور که تاکنون مالیات را پرداخت نکرده اند، برگ اجرایی وصول مالیات منتشر و از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به آدرس my.tax.gov اطلاع رسانی شده است. ir و از طریق پیامک نیز به آنها اطلاع داده شده است.