فرسودگی بحث های اتحادیه اروپا با تهران و واشنگتن: فضا برای سازش بیشتر رو به اتمام است
پس از ۱۵ ماه مذاکرات دشوار و سازنده در وین و تعاملات متعدد با طرف‌های برجام و ایالات متحده، به این نتیجه رسیده‌ام که جایی برای مصالحه اساسی اضافی وجود ندارد. من اکنون متنی را ارائه کرده ام که جزئیات لغو تحریم ها و گام های هسته ای برای احیای برجام را شرح می دهد.