فداکاری یک مرد جوان برای نجات جان یک پیرمرد و یک پیرزن
برادر محمد آقا هزاری: محمد با یک سطل آب آتش زد تا آتش نشانی رسید.