غیبت سرمربی پرسپولیس در اردوی خدمه سراسری


به مشاوره فانئوس،

سراسری پوش اسبق فوتبال ایران کدام ممکن است سرمربی خدمه فوتبال پرسپولیس نیز هست، پیش اجتناب کرده اند تفریحی دربی گفتن کرد کدام ممکن است به ویروس کرونا مبتلا شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در روز ظریف دربی روی نیمکت قرمزها حضور ندارد. در حالی کدام ممکن است همراه خود ملاحظه به اتفاقات به نظر می رسد خواستن به حضور ایشان {بوده است}.

باقری شبیه به طور کدام ممکن است پیش بینی می سر خورد دیروز شخصی را در اردوی خدمه حاضر نکرد به همان اندازه غایب مهمی اجتناب کرده اند روی نیمکت این خدمه در دیدار کره باشد.

سایر سراسری پوشان اجتناب کرده اند وحید هاشمیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصغر قربانعلی پور گرفته به همان اندازه مهرداد خانبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستیاران خارجی روی نیمکت خدمه سراسری کره خواهند بود. این در حالی است کدام ممکن است حمید استیلی نیز شناخته شده به عنوان سرمربی جدید در خدمه سراسری حضور دارد.