عکاسی که اجساد مثله شده را دید/تصاویر با مهر تایید در خواب!
عکاس گفت وقتی از عکاسی از این صحنه به خانه برگشتم بیرون برای خرید بودم و چند دقیقه روی خط مرغ خوابیدم وسط هستم و اجساد در حال سقوط هستند. البته این افراد درگیر چنین اتفاقات و موقعیت هایی هستند اما آرام آرام روحیه خود را تقویت کرده اند.