علم الهادی: مشهد گردشگر و شهروند ندارد، بلکه زائر و مجاور دارد.
وی گفت: به مدیر کل خراسان رضوی گفته ام حق ندارند قیمت هتل را از مسافران بگیرند. اینجا مال امام رضا (ع) است و مسافر مهمان اوست. تاکید کردم فقط حق خدمت می تونی بگیری نه حق اقامت. وقتی ملک و زمین مال امام رضا (ع) است نمی توانید اجاره آن را بگیرید. در ملک امام رضا (علیه السلام) ساختمانی ساخته ای ولی مالک زمین نیستی. تو فقط مستاجر امام هستی و حق نداری از مردم به عنوان خانه پول بگیری. فقط تحت عنوان مدیریت خدمات می توانید از مهمانان اجاره دریافت کنید.