عفو ۲ مجازات انتقام در فارس در ماه محرم
نماینده عالی قوه قضائیه استان فارس با قدردانی از زحمات یاوران، اولیای دم، قضات، اعضا و کارکنان این استان در حل و فصل مناقشات این استان و ترویج فرهنگ صلح در این استان خواستار شد. برای کمک همه دستیاران و قوه قضائیه. و مصالحه، و جلسات ماهانه کارگروه آشتی پرونده را تشکیل داد.