عفو مجازات اعدام بعد اجتناب کرده اند ۴ سالپرونده حمید سریع برای معامله با علنی به جیب دادگاه کیفری استان تهران ارجاع تبدیل می شود.