ضرغامی: از نرخ های نجومی اقامت در هتل
وزیر میراث فرهنگی: در حوزه گردشگری مردم به خدمات بهداشتی مناسب دسترسی ندارند، به همین دلیل این موضوع را در دولت مطرح کرده ام، دستگاه های مربوطه را تحت نظارت مشترک قرار داده ایم.