صدام و تبعیدیانش
رئیس اطلاعات [اطلاعات] عراق در زمان حکومت صدام حسین: در اردیبهشت همان سال با حمله نیروهای ایرانی به نیروهای ما، در منطقه مهران جنگ میانه رو آغاز شد. ایرانی ها به اهداف ساده ای رسیدند اما ما را ناامید کردند. زیرا این عملیات اندکی پس از نبردهای خونین سقوط فو صورت گرفت.