شیوع جعل و کلاهبرداری در دانشگاه/ «بعضی سرپرستان خودشان پایان نامه می نویسند و از دانشجویان پول می گیرند»
“در یک دانشگاه معتبر و معتبر، برخی از اساتید راهنما به جای دانشجویان مقاله می نویسند و از دانشجویان پول می گیرند، در واقع بدون هیچ تلاشی و صرفا با پرداخت هزینه، خود دانشجو صاحب مقاله موجود و آماده شده است که توسط پروفسور این مقاله تکمیل شده است. جالب است که آنقدرها پنهان نیست.”