شوک های اخراج افشین آذری از سیمای آذربایجان توسط زیار کمال را ببینید
اکنون تعدادی از شبکه های آذربایجانی از این اقدام زیار کمال انتقاد کرده اند. در همین راستا تلویزیون مساوات به سراغ مردم باکو رفت و نظر آنها را درباره اقدام زیار کمال جویا شد. میزبان جنجالی