شورای ایمنی گروه ملل پیش نویس تصمیم روسیه کسب اطلاعات در مورد اوکراین را رد کرد
لیندا توماس گرینفیلد، فرستاده آمریکا در گروه ملل متحد، پیش اجتناب کرده اند رای گیری با اشاره به پیش نویس تصمیم ذکر شد کدام ممکن است تصمیم پیشنهادی تلاشی اجتناب کرده اند سوی روسیه برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات گروتسک شخصی در اوکراین است.