شهردار تهران: روزگاری که عده ای کلاه می گذاشتند، گذشته است
داود گودرج: برخی از این موانع مربوط به سوء مدیریت و وجود موانع و کاستی های بد است که نظام را بیش از پیش پیچیده کرده است. البته بوروکراسی اضافی که باعث ایجاد فساد و سوء رفتار نیز می شود می تواند این فرصت خدمت را کاهش دهد.