شناسایی یک مورد تب کریمه کنگو در رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی: انتقال بیماری از طریق سرفه و همچنین از طریق تماس مستقیم با خون و فرآورده های پوستی و فرآورده های حیوانی مانند گوشت، اندام ها و احشاء دام آلوده امکان پذیر است لذا خانواده ها باید در تماس با گوشت باشند.در خرید احتیاط کنید. . گوشت مورد نیاز خود را از مراکز معتبر دریافت کرده و پس از ۲۴ ساعت گوشت را با دستکش بشویید.