شعاع درد من را در درد ضرب کنید


شعاع درد من را در درد ضرب کنید
آیا منطقه مشکل من را می شناسید؟

اطراف قلب شکسته ام را بکش
از شر خطوط اخم خلاص شوید

صدای نام من را موریانه ها خواهند خورد
مرا با نام دیگری صدا کن

من به منطق قدیمی مرگ می خندم
مگر اینکه من را متقاعد کنید

در سرما، قبل از اینکه به سنگ تبدیل شوم
در نفس عشق خواندم

بدون اصرار بر سکوتم
به اتاق جیغ خود بریزید

فصاحت غم من گسترش خواهد یافت
اگر به سکوت من پیامک بدهید