شش شهر سیستان و بلوچستان روز سه شنبه تعطیل شد
کلیه مراکز دولتی و اداری و ادارات اداری موسسات دولتی و خصوصی به استثنای مراکز نظامی، انتظامی، بهداشتی و درمانی، بیمارستان ها، بانک ها و مراکزی که در ایام تعطیل به فعالیت خود ادامه می دهند. شهرهای منطقه سیستان تعطیل اعلام شد.