شروع سهام از ۲۵ خرداد به دلیل افزایش مستمری های تامین اجتماعی
مدیر سازمان تامین اجتماعی: برای حداقل بگیران و بازنشستگان، برای حداقل و حداقل حقوق بگیران ۵۷.۴ درصد افزایش در سال جدید خواهیم داشت. اما سطح درآمد پایین تر ممکن است افزایش بیشتری پیدا کند و از ۱.۵ درصد هم فراتر رود چرا که در مصوبه دولت حداقل دستمزد کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰۰ تومان نیست.