سیان: اسرائیل در ترور سیدخدی دست داشت
جاناتان پانکوف، مدیر موسسه امور خاورمیانه شورای آتلانتیک گفت: اسرائیل در حال حاضر برنامه راهبردی برای پایان دادن به پیشرفت ایران در زمینه تسلیحات هسته ای ندارد.