سه نیاز برای ایران ۱۴۰۱
سرانه تحصیل، شاخص سرمایه اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار داوطلبانه در بین ما کمتر اجتناب کرده اند حد متداولاست. اعتقاد نهایی زیرین قیمت اجرای این سیستم های بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکاری مشترک را افزایش می دهد.