سهشنبه؛ فعالیت اداری در ۵ شهر خوزستان با ۳ ساعت تاخیر
فعالیت کلیه شعب، بانک ها و دستگاه های اجرایی اهواز، آبدان، خرمشهر، شوشتر، دزفول (به استثنای امدادی، درمانی، بهداشتی، اورژانس ۱۱۵، بخش های شیفت و عملیاتی، خدمات شهری، شهرداری، بیمارستان ها و آتش نشانی ها) زمان شروع. بندر ماهشهر، گتوند، اندیمشک، حمیدی، باوی، کارون، دشت آزادگان، شوشا، هوایزه و شادگان سه شنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ با دو ساعت تاخیر.