سقوط هواپیمای آموزشی در آب های هرمزگان (فیلم)
سقوط هواپیمای آموزشی در حالی آبهای روستای کوه ای و اسکله کاوه قشم در حوالی ظهر شنبه رخ داد. سرنشینان هواپیما در سلامت کامل هستند و توسط صیادان روستای کوویی نجات داده و امداد رسانی شدند.