سفرهای استانی رئیس جمهور نمادین است یا بدیهی؟ سود یا زیان؟
سخنان آقای رئیسی در کرمان که دولت با مردم است و با مردم است و حضور در میان مردم را مادامی که برانگیختن احساسات هموطنان لازم است را مایه مباهات می داند. اما بیش از آن، به پوپولیسم نزدیک می شود، که آفت بالقوه هر حکومتی است.