سرقت از یک فرد بزرگسال در پوشش پیر پرستار / متخلف: به همین ترتیب سرقت حدود ۲ میلیارد تومان.
شاکی به آنها اطلاع داد که چند روز پیش خانمی ۶ ساله را که در آگهی های اینترنتی به عنوان پرستار درج شده بود، برای مراقبت از پدرش که تنها زندگی می کرد، استخدام کرده بود، اما وقتی به خانه پدرش بازگشت. خانه. رفته او متوجه وضعیت شد، به خانه بازگشت و بعداً پدرش را بیهوش دید.