سخنگوی آب کشور: آب برای مصرف کنندگان پرمصرف قطع می شود/ در تابستان جیره نخواهیم داشت
فیروز قاسم زاده گفت: شش درصد مصرف کنندگان جزء این طرح هستند و در نظر داریم در چند فاز طرح کاهش آب را برای این دسته از مصرف کنندگان اجرا کنیم.مصرف در صورت سوء مدیریت. آب این مشترکین به طور کامل قطع می شود.