ستاره سابق پرسپولیس بارسلونا را الهام بخش می تدریجی


به مشاوره فانئوس،

جواد کاظمیان، سراسری پوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت کننده سابق پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادار سرسخت رئال مادرید پس اجتناب کرده اند پیروزی ۴ بر صفر مقابل رئال مادرید همراه خود تخلیه مطلبی در اینستاگرام شخصی پاسخ دوستان بارسلونا را داد.

ستاره سابق پرسپولیس بارسلونا را تشویق می کند