ساخت اطلاعات در نتیجه تحمیل نقش ها جدید تبدیل می شود


حمید قدیرزاده در امروز در اظهار داشت وگو همراه خود خبرنگار فارس در سنندج همراه خود ردیابی به نامگذاری سال جاری شناخته شده به عنوان «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی» تصدیق شد: امیدواریم امسال بتوان زحمت کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت بیشتر کف دست کشف شد. تحمیل حرفه.”

وی ساخت را وسیله ای برای افزایش مطلوبیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطلوبیت توانایی برای ارضای خواستن نهفته در کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: هر تمایلی کدام ممکن است در نتیجه ساخت نشود اما علاوه بر این خواستن به ساخت را برای کارآفرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل مضاعف تحمیل تنبل. خوب ارزش در محله، به معنای واقعی کلمه هستند ساخت به این معناست کدام ممکن است افزوده شدن جذاب است.»

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان افزود: ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت اطلاعات ممکن است در نتیجه ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل جایگزین های شغلی جدید در محله شود.

وی همراه خود ردیابی به اینکه در هدف ساخت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در حرفه هر دو صنف انواع کارگران گروه افزایش نمی یابد خاطرنشان کرد: در تردد اطلاعات آموزان نقش ها جدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوف جدید تحمیل تبدیل می شود.

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه در دهه قبلی بسترهای تحمیل فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات فراهم شد، خاطرنشان کرد: همراه خود رشد فناوری داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباطات متنوع اجتناب کرده اند نقش ها اجتناب کرده اند بین سر خورد، با این حال نقش ها جدیدی تحمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع این نقش ها تا حد زیادی شد. اجتناب کرده اند چیزی کدام ممکن است اجتناب کرده اند کف دست داد

وی خاص کرد: در حرکت اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزایی، مشاغلی کدام ممکن است تحمیل تبدیل می شود در نتیجه تسهیل نقش ها فعلی تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری اقلیم کردستان افزود: اطلاعات‌سازی نقش ها فعلی را تسهیل کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تحمیل پتانسیل ها احساسی‌افزاری به اقتصاد محله کمک کرده است.

وی همراه خود ردیابی به سازماندهی موسسه مالی ها در دهه هفتاد در میادین بی نظیر شهر سنندج اظهار داشت: امروزه رشد فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت های ارتباطی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد فوری موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان، عدم خواستن به مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در شهر، تراکم گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست است. تنزل.”

قدیرزاده همراه خود خاص اینکه نامگذاری سال ۱۴۰۱ اجتناب کرده اند سوی مقام معظم مدیریت شناخته شده به عنوان «سال ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال زایی» ردیابی به تحولات ساختار مالی در ملت دارد، تصریح کرد: همراه خود ملاحظه به این موضوع، این تحول در ساختار مالی ملت رخ داده است است.

وی این تحول را تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پذیرش محله را ضرورتی برای تحمیل آمادگی در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: حرکت اطلاعات در نتیجه افزایش نقش ها جدید کت و شلوار همراه خود شرایط جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقتصاد شغلی تبدیل می شود. همراه خود تحمیل اقتصاد اطلاعات بنیان فراهم تبدیل می شود.

قدیرزاده توضیحات شکست واحدهای مالی استان را نداشتن حداقل محدودیت مالی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: تحمیل ورزش اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت ساخت اطلاعات.

وی تاکید کرد: برای بهره مندی اجتناب کرده اند سود های پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری واقع در وسط منصفانه استان هر دو شهرستان، نیازی به سوئیچ بحث اطلاعات به مناطق در اطراف افتاده کشاورزی نیست.

به آگاه رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان، ساخت، اطلاعات‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی اجتناب کرده اند جابجایی گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ‌وسازهای جدید جلوگیری می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی می‌توانند به‌عنوان اطلاعات‌ساز در مزرعه هر دو خانه ورزش کنند.

وی اظهار داشت: هر نمایندگی فناور اطلاعات بنیان ممکن است با بیرون جابجایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش ارزش های جانبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون تحمیل ارزش به واحدهای تولیدی، اجزای شخصی را در مناطق مختلف استان ظریف تنبل.

قادرزاده اطلاعات بنیان را کاهش ارزش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش {بهره وری}، یعنی ظاهر شد به بلند مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح در گذشته اجتناب کرده اند قهقرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دقت در آسیب به نظم اجتماعی دانست.

وی شکسته نشده داد: اطلاعات یعنی آمادگی برای آنچه محله خواستن دارد، تعمیر بیکاری ساختاری در محله را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله آموزش های اجباری در مقابل آموزش های عجیب و غریب.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جهان کردستان ادای احترام به شد: اگرچه محتوای آموزشی هیچ گاه کهنه نمی شود با این حال {افرادی که} خواستن به کار بلافاصله دارند نیازی به آموزش تئوری ندارند.

وی اظهار داشت: آئین نامه آموزش فنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید سامانه کامل پیام آفتاب آموزش اجتناب کرده اند راه در اطراف به مردمان حاضر می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه تخصیص عادلانه مطالبات آموزشی تبدیل می شود.

به آگاه قدیرزاده، پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری همراه خود کمک تمامی امکانات آموزشی اجتناب کرده اند ابتدای فاصله مقدماتی به همان اندازه بالا فاصله دکتری تخصصی در تمامی منطقه ها اعم اجتناب کرده اند علوم پزشکی، علوم اساس، علوم فنی، کشاورزی، علوم انسانی، اجتماعی علوم، زبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادبیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره وارد جهان های دیگران تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه باید به طور درست تجلی یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کف دست آید، ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله را اجتناب کرده اند طریق پارک های علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری فوق العاده افزایش می بخشد.

وی پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری را پلی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند اطلاعات فارغ التحصیلان آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهره گیری اجتناب کرده اند آنچه در اطراف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تلفیق این ۲ بخش دانست، اظهار داشت: مسیر اشتغال محله تبدیل می شود.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری کردستان ادای احترام به شد: نباید در نظر گرفته شده کرد کدام ممکن است تحمیل حرفه باعث افزایش انواع شاغلان تبدیل می شود، اما علاوه بر این در جایگاه دانشمندان، نقش ها جدید تحمیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشاغلی کدام ممکن است خارج اجتناب کرده اند وضعیت مالی هستند هر دو می توانند باشند. منصفانه ورزش خشمگین در گروه مالی.»

وی نمایندگی اطلاعات بنیان را تعریفی اجتناب کرده اند ورزش کت و شلوار همراه خود خواستن محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: راه اندازی شد اطلاعات اساساً مبتنی بر اطلاعات، اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآفرینی حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است در نظام مالی وفاداری تحمیل تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به آن است را محقق تنبل. این، اصلاح ساختار روانشناختی می خواست است.”

به آگاه قدزاده، حرکت اطلاعات بنیان تا حد زیادی منصفانه حرکت احساسی افزاری {است تا} منصفانه حرکت روی حیله و تزویر افزاری.

وی اظهار داشت: بیش اجتناب کرده اند ۱۵ سال است کدام ممکن است مقام معظم مدیریت شعارهای سال را در خصوص اقتصاد رئوس مطالب می کنند، از گرفتن اقتصاد مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن لازمه رشد ایمن است.

وی بدست آوردن به اقتصاد ایمن را ناشی اجتناب کرده اند حاضر استانداردهای اجباری در محله دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ردیابی به اینکه در اوایل دهه شصت معتقد بود رشد در گرو انبساط مالی است، اظهار داشت: امروزه تدریجی شده است کدام ممکن است رشد ساده انبساط مالی نیست، اما علاوه بر این رشد همه جانبه است. اندازه باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی.”، اجتناب کرده اند جمله اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی.

رئیس پارک علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری جهان کردستان افزود: در دهه هشتاد بحث تخریب اطراف زیست مطرح شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس اطراف زیست به اندازه رشد افزوده شد.

وی اظهار داشت: در بازتاب انواع فارغ التحصیلان دانشکده ها ضرر محله بود.

قدزاده پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد ایمن را در گرو نظام اطراف دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: باید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند توان رسانه ای اظهار داشت وگوی اطلاعات بنیان را راه اندازی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فروش کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، ۱۲۰ واحد فناور در استان موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ واحد پارکی هستند، یعنی بالغ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مرحله انبساط فراتر گذشت اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۵ نمایندگی تولید دیگری در هدف انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی پیش رونده هستند. -انبساط

انتهای پیام/۸۵/۲۳۳۰