روز دریای خزر (عکس)
۲۱ آگوست روز ملی دریای خزر است. کشورهای ایران، روسیه، آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۸۴ متعهد به حفاظت از محیط زیست دریای خزر شدند و این روز را به عنوان روز دریای خزر نامگذاری کردند. سال گذشته پس از افتتاح سواحل بر اساس فرمان رئیس جمهور، اکثر سواحلی که در اختیار ارگان ها و نهادهای دولتی بودند در دسترس عموم قرار گرفتند. اما در بسیاری از این سواحل امکانات یا دیده نمی شود و یا در صورت وجود از آنها استفاده نمی شود و مشکلات فراوانی را برای مردم به خصوص از نظر بهداشتی ایجاد کرده است.