روزنامه نگاری در عصر دیجیتال؛ پوست یا مرگ به نفع دموکراسی؟
بررسی ها نشان داده است که با رشد انفجاری رسانه های اجتماعی و نقش فزاینده آنها در اخبار، میزان اعتماد به تلویزیون های بزرگ در بسیاری از کشورها کاهش یافته است که این یک “استبداد” است. با همه این صحبت ها مفهوم رسانه، قدرت و سیاست آشکار می شود و شکل دیگری از دموکراسی ظاهر می شود.