روزنامه شرق: دولت آقای رییسی هنوز معتقد نیست که انتخابات یک سال پیش تمام شود
خشم جامعه مدنی از ناکارآمدی قابل درک است، اما اینجاست که جامعه مدنی با فیضی تفاوت دارد. کسانی که به پیشرفت معتقدند باید به دانش پیشرفت و توسعه هم ایمان داشته باشند. گنجاندن یک بیانیه نادرست می تواند به راحتی آینده را از ما بگیرد.