روزنامه “دانش”؛ انتخاب دادن به گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت بر پوشش
هرچند رویکرد نورزنما مشابه با شخصی {اطلاع رسانی} دوری اجتناب کرده اند حواشی است، با این حال در گفتگو همراه خود شهردار سابق تهران سوالات مهمی مطرح شد.