رهبران فرانسه، آلمان و ایتالیا با قطار به اوکراین سفر کردند
چندین هفته طول کشید تا سه رهبر اروپایی این سفر را ترتیب دهند و آنها در تلاش هستند تا این سفر را سازماندهی کنند. کاهش انتقاد از واکنش آنها به جنگ در اوکراین و کاهش واکنش آنها به جنگ.