ربات ها از رقص زنبورها الهام گرفتند
از آنجایی که زنبورهای عسل زبان گفتاری ندارند، اغلب با حرکت دادن بدن خود اطلاعات را به اشتراک می گذارند. این الگوی حرکات، که به عنوان “رقص تکان دادن” شناخته می شود، ممکن است توسط زنبورها برای اطلاع دادن به سایر زنبورها استفاده شود که منبع غذایی در کجا قرار دارد.