رابرت مالی: ما متعهد به دیپلماسی معقول با ایران هستیم
هشتمین دور مذاکرات لغو تحریم ها که از ۱۴ آذر سال گذشته آغاز شده بود، در ۱۸ اسفند ۱۳۹۲ به پیشنهاد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به مرحله جالبی رسید و مذاکره کنندگان رایزنی های سیاسی را آغاز کردند و به پایتخت های خود بازگشتند. برای ایالات متحده تصمیم سیاسی بگیرید.