رئیس جمهور: راه هایی برای جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر در حال بررسی است
این اجلاس علاوه بر استفاده مسالمت آمیز از رژیم حقوقی خزر و امنیت دریای خزر، بر همکاری کشورها در زمینه های حمل و نقل، ترانزیت، تجارت و مدیریت معیشت تمرکز خواهد داشت. حفاظت از دریای خزر و محیط زیست و جلوگیری از حضور بیگانگان در دریای خزر