رئیس جمهور اجتناب کرده اند رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید مجدد به ایران دعوت کرد
شاهزاده عبداللهیان دعوت شخصی را اجتناب کرده اند ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تاجیکستان برای استقبال اجتناب کرده اند رئیس جمهور تاجیکستان تجدید کرد.