رئیس اتاق بازرگانی تهران: ده ها میلیون ایرانی در پیش بینی احیای پرجام هستند
همراه خود «مکث مذاکرات» ده ها میلیون ایرانی منتظر {نتیجه نهایی} مذاکرات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم کارکنان مذاکره کننده ایرانی همراه با سایر نهادها در هفته های اول سال ۱۴۰۱ مژده ای برای افراد باشد.