رئیسی روز پنجشنبه به اصفهان سفر می کند
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به برنامه های رئیس جمهور برای سفر به استان اصفهان گفت: دیدارهای مردمی که در سفرهای اخیر رئیس جمهور آغاز شده، گام مهمی است. زیرا رئیس جمهور به جای دیدار با برخی گروه ها، با صدها و گاهی هزاران نفر دیدار می کند. توجه بیشتری به مناطق محروم دارند.