رئیس امور سینمایی: تنها ۲ درصد از مردم سینما بیننده ثابت هستند / ۳ شهر با ۵ نفر سینما بیشتر.
خزاعی گفت: ترکیه ۴ سینما با جمعیت ۵ میلیون نفری دارد و ایران ۵ سینمای فعال با جمعیت ۳ میلیونی دارد که با کمک آنها سالن های سینمایی ساخته اند.